Wetenswaardigheden

Klik op het onderwerp en er verschijnt meer informatie.


Dyslexie: wat doen we met dyslexie?

AANLEIDING
In contacten met ouders hebben we gemerkt dat er veel verhalen de ronde doen over dyslexie en de signalering en behandeling ervan. Het gebeurt zelfs dat kinderen van de basisschool naar de middelbare school gaan en dat daar dan ‘dyslexie wordt vastgesteld’. Om meer licht te werpen op de vele vragen die leven, geven we hierbij in hoofdlijnen informatie. Een en ander is gebaseerd op het ‘dyslexieprotocol’ dat op school wordt gehanteerd.

WAT IS DYSLEXIE?
Het is een term die in de wetenschap gebruikt wordt voor ernstige problemen met het kunnen lezen van woorden. Onderzoek heeft uitgewezen dat dyslexie een neurologische oorzaak heeft. Ook al zijn er talrijke varianten en oorzaken voor dyslexie, in veel gevallen zijn de hersenen niet goed in staat visuele of auditieve informatie te interpreteren. De hersenen kunnen dit op verschillende manieren deels, of in het geval van een milde vorm volledig compenseren door andere hersenfuncties te gebruiken. Dit is afhankelijk van de omvang van de aandoening. Op jonge leeftijd kan stimulering en training van de hersenen tot betere compensatie leiden. Dyslexie heeft voornamelijk invloed op leesvaardigheid, spelling en woordenschat. Verder kan dyslexie ook invloed hebben op gehoor, spraak, schrijven en handschrift. Het komt voor bij ongeveer 4% van de bevolking . Dyslexie komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes en er zijn sterke aanwijzingen dat het erfelijk is.

HOE SIGNALEERT DE SCHOOL?
Vanaf de kleutergroepen worden er door de leerkrachten checklists gebruikt die mogelijke leesproblemen signaleren. Vanaf groep 3 en 4 vallen kinderen met lees- en spellingproblemen duidelijker op bij aanvankelijk lezen. In deze leerjaren worden bij alle leerlingen toetsen afgenomen die leesvaardigheden in beeld brengen. Zodra dat zinvol kan, worden ook CITO toetsen afgenomen (3 minuten toets en spellingtoets). Als een leerling langere tijd op het laagste niveau scoort met lezen (D/E-niveau) is dat een aanwijzing voor uitvoeren van nader onderzoek en inzetten van extra hulp.  Hiervoor is speciaal materiaal voorhanden (bijv. ‘Leessleutel’ en ‘Ralfi’). Bij zwakke spellers wordt een foutenanalyse gemaakt (wat is de oorzaak?) en kan extra materiaal worden  ingezet (zoals ‘Ambrasoft’ op de computer).

Er zijn ook kinderen die dyslectisch zijn maar dat maskeren/compenseren met een goede werkhouding (inzet), een slimme leesstrategie en/of aanpak van spelling. Dan signaleert een leerkracht meestal wel dat het langzaam gaat met lezen en/of spellen maar is er toch voldoende vooruitgang. Bij zulke kinderen blijkt dan pas later (in groep 7/8 of in het VO) dat ze dyslectisch zijn. Naarmate er meer van ze gevraagd wordt wat betreft leesvaardigheid (langere teksten, vreemde talen) redden ze het niet meer zonder aanpassingen.

WANNEER ONDERZOEK?
Een diepgaand onderzoek naar dyslexie vindt op z’n vroegst plaats aan het einde van groep 4. Pas op dat moment kan worden geconcludeerd dat een kind niet tot een voldoende niveau van lezen en spellen komt (ondanks verlengde leertijd en begeleiding). Vastgesteld moet dan worden of er geen sprake is van andere belemmeringen zoals gedrags- of intelligentieproblemen. 
Dyslexie kan alleen worden vastgesteld door een orthopedagoog, arts of GZ-psycholoog. Eerst worden alle schoolgegevens verzameld. Dan bekijkt (in ons geval) een orthopedagoog (van Eduniek) het onderwijsaanbod, de toetsgegevens, verzuim, gebeurtenissen rond het kind. Op grond daarvan beslist hij/zij tot nader onderzoek. Er vindt dan altijd eerst een intakegesprek met ouders plaats (is er erfelijke belasting?). Afhankelijk van het resultaat van een onderzoek kan er een dyslexieverklaring worden verstrekt.

BEHANDELING
Als het dyslexieonderzoek zorgbehoefte heeft vastgesteld kan hulp worden gestart door het ‘Leeslaboratorium’. Er wordt een behandelplan opgesteld. Behandeling vindt plaats onder schooltijd, gedurende een half tot maximaal anderhalf jaar (wekelijks 30 tot 40 min. individuele begeleiding). Om de vooruitgang te volgen vinden regelmatig evaluatie- en toetsmomenten plaats.

FACILITEITEN
De school kan gebruik maken van diverse hulpmiddelen bij onderwijs en examens (toetsen) om dyslectische kinderen niet teveel op nadeel te zetten. Dat kan zijn:
–    Grotere letters in teksten
–    Extra toetstijd
–    Voorlezen door leerkracht van toetstekst
–    Enz.

VO-SIGNALEN
Op sommige middelbare scholen wordt in de aanmeldingsprocedure een eenvoudig toetsje afgenomen waarmee ‘dyslexie’ wordt vastgesteld. Dat is jammer en onjuist. Er is echt meer onderzoek nodig en een diagnose door een bevoegd persoon om zo’n conclusie te trekken. Met deze aanpak zitten er soms wel 25% dyslecten op een VO-school. Denk daarom niet te snel dat de basisschool iets heeft verzuimd vast te stellen….

ZORGVERZEKERING
Vanaf 1-1-2009 vergoedt de zorgverzekering diagnostiek en behandeling t/m 12 jaar.

NIEUWSBRIEF 
Het RID (Regionaal Instituut Dyslexie) geeft regelmatig nieuwsbrieven over dyslexie uit. Wilt u de nieuwsbrieven in uw mailbox ontvangen stuur dan een mail naar dyslexie.rid@rid.nl.

WEBSITES
www.rid.nl
www.steunpuntdyslexie.nl 
www.rijksoverheid.nl/dyslexie
www.dyslexie.tv/

Gedragsbegeleiding

Op de Lucas Galecopschool is sinds 2013 ruimte voor de werkzaamheden van een gedragsspecialist. Een gedragsspecialist heeft verschillende taken die gericht zijn op leerlingen, op leerkrachten en op de gehele school.

De Onderwijsinspectie verlangt van scholen dat ze de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart brengen. Het behoort tot de taken van de gedragsspecialist om dit sociaal-emotioneel welzijn in de gaten te houden. De gedragsspecialist krijgt hier overzicht over, doordat alle leerkrachten twee keer per jaar digitaal vragenlijsten invullen over het wel en wee van de leerlingen. Vanaf groep 5 doen de leerlingen dit ook zelf. 
De methode die hiervoor op de school Lucas Galecop wordt gebruikt heet Viseon.

De uitslagen van de vragenlijsten worden door de gedragsspecialist met de leerkrachten besproken en zo nodig wordt er actie ondernomen. Dit kan betekenen dat er met ouders wordt gesproken over een zorgwekkende uitslag; dat er observaties worden uitgevoerd; en dat er mogelijk extra hulp geboden kan worden aan de leerling individueel of in een klein groepje. 
Er kan zo direct op het kind worden afgestemd wat het nodig heeft om zijn of haar sociaal-emotioneel welzijn op school te verbeteren. Dit kan door middel van gesprekken of het gericht oefenen van vaardigheden in speelse situaties.

Een gedragsspecialist is ook opgeleid om collega’s te begeleiden in hun pedagogisch handelen bij (het voorkomen van) gedragsproblemen. De gedragsspecialist heeft tevens extra aandacht en tijd voor de “rugzakleerlingen” met gedragsproblemen.

Kortom: de gedragsspecialist zorgt voor deskundige, direct oproepbare ondersteuning en draagt tevens in algemene zin bij aan het sociaal-emotionele welzijn van de leerlingen in school. En zeker niet onbelangrijk: kinderen die zich prettig voelen op school en sociaal-emotioneel “in balans” zijn, presteren ook beter.

De gedragsspecialist bij Lucas Galecop is Peep de Goede.

Gesprekkencyclus Ouders

Startgesprek (alle groepen)
Aan het begin van het nieuwe schooljaar vindt op school een gesprek plaats waarbij de vraag centraal staat: “Hoe kunnen ouders en leerkrachten het best samenwerken om voor het kind een omgeving te creëren waarin het zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen?”
Dit gesprek noemen we ‘het startgesprek’. In de groepen 1 t/m 5 voeren de ouders dit gesprek met de leerkracht, in de groepen 6 t/m 8 nemen ook de kinderen zelf hieraan desgewenst deel.

Rapportgesprek
Het eerste rapport wordt tijdens een 10-minutengesprek door de leerkracht aan de ouders toegelicht. Het tweede rapport volgt aan het eind van het schooljaar. Ouders en leerkrachten kunnen beiden een verzoek indienen voor een toelichting bij dit eindrapport.

Pre-advies gesprek (groep 7) en Adviesgesprek (groep 8)
De basisschool is wettelijk verplicht een advies uit te brengen aan de school voor Voortgezet Onderwijs waarvoor de ouders hun kind hebben aangemeld.
Als aan het eind van groep 7 de uitslag van de entreetoets binnen is, worden de ouders in een persoonlijk gesprek met de leerkracht van hun kind én een leerkracht van groep 8 van de score op de hoogte gesteld. Tevens wordt met de ouders besproken welk vervolgonderwijs voor hun zoon/dochter een verstandige keuze zou kunnen zijn. We noemen dit ‘een voorlopig schooladvies’. In november daaropvolgend volgt een tweede gesprek, waarin ‘het definitieve schooladvies’ wordt vastgesteld. De inbreng van de ouders hierin is van groot belang. Zij hebben immers, vanuit hun rol als ouder, inzicht in bepaalde facetten van de ontwikkeling van hun kind, die voor de basisschool minder goed te bepalen zijn.

Voorafgaand aan dit schooladvies, vindt een gedegen overleg plaats tussen de betrokken groepsleerkrachten van groepen 7 en 8, de intern begeleider en directie. Uiteraard worden hierbij de resultaten van het leerlingvolgsysteem (meestal 8 jaar) en de entreetoets meegenomen. Daarnaast spelen allerlei andere vaardigheden en eigenschappen van de betrokken leerling een belangrijke rol. Te denken valt aan zaken als: sociaal-emotioneel welbevinden, motivatie, inzet, huiswerkverzorging, enzovoort. Deze worden overigens uitvoerig toegelicht op de informatieavond V.O. in november.

De leerkracht van groep 8 vult voor iedere leerling een Onderwijskundig Rapport in. Dit OKR wordt digitaal verstuurd naar de school waarvoor het kind is aangemeld. De ouders ontvangen hiervan een kopie. Tevens brengt de leerkracht de ouders uitgebreid op de hoogte van de te volgen stappen bij de aanmelding van hun kind.

Mocht er geen overeenstemming over het advies bereikt worden, dat is er de mogelijkheid tot het aanvragen van een schriftelijke heroverweging bij de directie. U dient dit te doen binnen vier weken na ontvangst van het advies. De directie zal onder vermelding van redenen schriftelijk antwoord geven op uw verzoek. Normaliter mag u een antwoord verwachten binnen 14 dagen.

Meesterleerders

Het team van Lucas Galecop werkt voortdurend aan de onderwijskwaliteit. Wat houdt dat in?

Vanaf 2012 zijn er “thema leergroepen” aan de slag in het “Meesterleerders” programma. Door het team zijn verbeterpunten vastgesteld die in zeven groepen worden uitgewerkt (door middel van werkplekleren).

Alle teamleden doen mee aan minstens één groep. De thema leergroepen houden zich bezig met:
1. begrijpend lezen – leerlijn in de school;
2. gedragsproblematiek in de klas;
3. groepsplan en opbrengstgericht werken;
4. intervisie – leren van elkaars ervaringen als teamlid;
5. opleidingsschool;
6. leerlijn rekenen;
7. omgaan met begaafde leerlingen.

De thema-leergroepen doen onderzoek (theorie), leren van anderen (praktijkbezoeken), stellen een plan op voor invoering van verbeteringen, zorgen voor draagvlak in het team en evalueren de resultaten. Alle leden van het managementteam zijn coach van 1 of 2 thema leergroepen en er is een externe deskundige ter ondersteuning beschikbaar. Alle leerkrachten met een volledige aanstelling hebben 80 uur tijd voor deze thema leergroepen. Deeltijders dus naar verhouding.

De duur van een programma van een thema leergroep verschilt naar gelang omvang van het thema, complexiteit, aantal groepsleden. 
Zo heeft u een idee van wat leerkrachten naast hun lestaak en bijdrage aan evenementen aan permanente deskundigheidsbevordering doen.

Ouderbijdrage

Jaarlijks wordt, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging, de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Deze bijdrage vormt het budget waaruit de verschillende activiteiten worden gefinancierd.

Voordat de Algemene Ledenvergadering de hoogte van de ouderbijdrage vaststelt, wordt de begroting van de OV ter instemming aan de Medezeggenschapsraad voorgelegd. Over de hoogte van de ouderbijdrage volgt informatie via het maandbulletin en website. 

Betaling van de ouderbijdrage gebeurt bij voorkeur via een machtiging. Voor ieder kind is een apart machtigingsformulier nodig. Klik hier om het machtigingsformulier te downloaden. 

Maakt u het bedrag zelf over dan zijn de volgende zaken van belang:
gironummer NL85 INGB 0002315044 ten name van Oudervereniging Lucas Galecop Nieuwegein, o.v.v. naam kind en groep.
Komt een leerling na 1 januari van het lopende schooljaar op school dan mag worden volstaan met de helft van de ouderbijdrage. 

De (verplichte) kampbijdrage van groep 8 wordt apart geïnd en uitsluitend besteed aan het kamp.

Onze school kent geen gezinskorting.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Nieuwegein laat alle kinderen meedoen!

Voor gezinnen met minimale financiële middelen biedt Leergeld Nieuwegein ondersteuning in de kosten van schoolactiviteiten, benodigdheden in verband met school, sport(kleding), fiets enz.

Zie voor meer informatie de folder van Leergeld Nieuwegein en de website http://www.leergeld.nl/locaties/nieuwegein

School Video Interactie Begeleiding

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een activerende begeleidingsmethode, gericht op (her)gebruik en de bredere inzet van kwaliteiten, mogelijkheden en het ervaren van nieuwe alternatieven. Dit instrument kan als coachingsmethodiek op de school gebruikt worden. 

School Video Interactie Begeleiding is vooral: kijken, bespreken, betekenis verlenen en leren en ontwikkelen. De begeleiding bestaat  grotendeels uit het werken met videomateriaal.

KLIK HIER om het protocol in te zien / te downloaden.

Veiligheid en Parkeren
Graag willen wij dat kinderen veilig van en naar school kunnen. Daarom hierbij enige afspraken.

Parkeren bij school gebeurt uiteraard in de daarvoor bestemde vakken. Wilt u niet dubbel parkerenNiet alleen omdat het verboden is, maar ook omdat het voor kinderen dan vreselijk onveilig wordt. Bij de sporthal is meer dan voldoende parkeerruimte.

Het aantal fietsklemmen op de speelplaatsen is voldoende.
Wilt u zo vriendelijk zijn de fietsen in de klemmen te plaatsen? Zo blijven de pleinen vrij om te spelen. Kinderen die dicht bij school wonen, kunnen het best lopend naar school komen. Wilt u geen fietsen voor de nooddeuren plaatsen?Ter herinnering: fietsen op het schoolplein is verboden!
Verlof buiten schoolvakanties

Om vast te stellen hoe verlof buiten de schoolvakanties is geregeld hebben we een handig schema beschikbaar. KLIK HIER om het schema in te zien/te downloaden