Uitgebreide informatie

Cognitieve ontwikkeling

Ons onderwijsaanbod in de groepen vindt plaats op 3 niveau’s; een minimaal niveau, een basisniveau en een verrijkingsniveau. Gedurende het gehele schooljaar worden, naast de Cito-toetsen, methode gebonden toetsen afgenomen zodat we de resultaten van uw kind nauwlettend kunnen volgen. Deze resultaten worden gedurende het jaar besproken door de leerkrachten in samenwerking met de intern begeleiders.

Hierdoor zijn wij in staat tijdig te signaleren als uw kind problemen heeft met leren of juist meer aan kan. Uiteraard wordt u daar als ouder nauw bij betrokken. We maken waar nodig gebruik van de expertise van ProfiPendi en SBO De Evenaar.

We zijn ons zeer bewust dat onder meer door de introductie van internet en globalisering de onderwijsbehoefte verandert. Met een werkgroep 21st century skills / Wetenschap en Techniek zijn we ons onderwijs aan het vernieuwen zodat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op zijn of haar toekomst.

Zo hebben we recent een project Wetenschap & Techniek afgerond in samenwerking met de Universiteit Utrecht, waarbij de onderzoekende houding van een kind wordt gestimuleerd en zijn we dit schooljaar gestart met het aanbieden van Engels voor de groepen 1 t/m 8.
Mocht u meer willen weten over de 21st century skills: www.21stcenturyskills.nl

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De basisschool is een mini-samenleving waar kinderen in een veilige omgeving hun sociale betrekkingen kunnen aangaan en hun persoonlijkheid ontwikkelen. Kinderen en ouders voelen zich welkom en veilig in een stimulerende leeromgeving.

Vreedzame school: Aangezien we als school vinden dat de sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonsvorming van uw kind steeds belangrijker wordt in deze maatschappij wordt er met ingang van schooljaar 2016-2017 gewerkt met de methode van de Vreedzame school. Ouders hebben in deze methode een duidelijke plek om gezamenlijk een plezierig en sociaal veilig leerklimaat te realiseren.

Coördinator sociale veiligheid: Vanaf schooljaar 2015-2016 is een coördinator sociale veiligheid aangesteld. Deze coördinator zorgt samen met de vertrouwenspersoon, intern begeleiders en docenten voor het sociaal-emotionele beleid van de school en evalueert dit klimaat tussentijds.

Pedagogische uitgangspunten: De volgende pedagogische uitgangspunten zijn in onderlinge samenhang richtinggevend voor de opvoeding op Lucas Galecop.
– Een kind is een individu dat werkt aan maken van eigen keuzes en het nemen van eigen verantwoordelijkheid
– Een kind ontwikkelt zich door interactie en communicatie en hij/zij draagt bij aan de ontwikkeling van anderen
– Een kind kan nadenken over goed en kwaad, vormt een geweten en kan/wil zijn gedrag verantwoorden
– Ieder kind is uniek: ieder mag ook anders zijn

Lucas Galecop ziet opvoeding als een proces waarin groeien, begeleiden en leiden samenhangen.

Zelfstandigheid: We stimuleren de zelfstandigheid van uw kind door gebruik te maken van leerpleinen. Ons schoolgebouw is zo ingericht dat in de ochtend de leerlingen een deel van de ochtend zelfstandig of in kleine groepjes werken in de centrale hal.

Bij de kleuters hebben we een aparte ruimte waarin zij kunnen bouwen en knutselen. U zult verbaasd zijn hoe stil onze leerlingen aan het leren zijn!

Creatieve ontwikkeling

Naast de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling vinden we het als school belangrijk om de creativiteit te stimuleren. We maken daarbij gebruik van het Creacuit.

In het Creacuit bieden we diverse creatieve activiteiten aan, zoals bijvoorbeeld het maken van een robot voor de kinderboekenweek, schilderen en dansworkshops.
Zowel de Oudervereniging als het docententeam muntten daarnaast uit in het creatief neerzetten van feestelijke activiteiten. We doen dit onder meer in samenwerking met cultureel centrum De Kom.

Educatief Partnerschap

School en ouders vormen een gezamenlijke pedagogische omgeving voor kinderen.

Contact over de ontwikkeling van uw kind: Aan het begin van het schooljaar voert iedere docent een start gesprek met u, vanaf groep 6 vindt dit gesprek plaats samen met uw kind, na de Cito toetsen vinden rapportbesprekingen plaats en waar nodig zal tussentijds contact met u gezocht worden. We zullen het Ouderportaal steeds verder openstellen, zodat u zelf inzage heeft in de ontwikkelingen van uw kind. Het contact tussen docent, ouders, en directie is laagdrempelig.

Betrokkenheid met school: Daarnaast organiseren we inloopochtenden waarbij u kunt kijken in de klas van uw kind en organiseren we informatie avonden op relevante thema’s. Dit schooljaar zijn de volgende informatie avonden georganiseerd: Sociale media en pesten in samenwerking met bureau Halt, Schooltijden en Vreedzame School. Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn we gaan werken met klassenouders. We hebben een actieve Medezeggenschapsraad en Oudervereniging.

Belangrijke uitgangspunten voor ons in het vormgeven van het educatief partnerschap:
– Heldere informatie en communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en school;
– Van ouder(s)/verzorger(s) wordt betrokkenheid verwacht, zij krijgen daartoe ook ruimte binnen de school, zeker in de Oudervereniging en via de MR en ze worden ook gestimuleerd tot verdergaande participatie;
– De relatie van ouder(s)/verzorger(s) en school zien we als een partnerschap waarbij ‘constructieve feedback’ past. Een partnerschap op inhoudelijk vlak, waar het gaat om leerresultaten, ontwikkeling van talent en bijdragen aan opvoeding, dit samen noemen we ‘educatief partnerschap’.

Katholieke identiteit

Lucas Galecop kent een (open) katholieke identiteit. Onze school staat open voor kinderen van ouder(s) / verzorger(s) met diverse etnische, culturele achtergronden.

Als voorwaarde voor toelating wordt van alle ouder(s) / verzorger(s) gevraagd dat ze de grondslag en doelstelling van de school respecteren. We maken gebruik van de lesmethode ‘”Hemel en aarde” die op een respectvolle manier de hoofdpunten van diverse geloofsstromingen behandeld, zodat kinderen een breed begrip ontwikkelen.

De katholieke identiteit op onze school komt op vier gebieden tot uiting:
– het in schoolverband vieren van katholieke feesten
– ons godsdienstonderwijs
– onze school draagt bij aan het ontwikkelen van gemeenschapszin door ouders actief te betrekken bij school, samen te werken met de wijkraad en andere relevante partijen en bewust ieder jaar na te denken wie we in onze omgeving kunnen blij maken met een bezoek rondom Pasen
– vertrouwen en bewogenheid als kernwaarden

Visie, Missie, Kernwaarden

Wat kenmerkt onze school