Medezeggenschapsraad

Doel
Het doel van de MR is: de medezeggenschap van ouders en schoolteam over de beslissingen die het school­bestuur ten aanzien van de Lucas neemt, te regelen. Medezeggenschap is mogelijk over allerlei onderwerpen; hierbij een aantal voorbeelden: organisatie van de school, schoolreglement, doelstelling van de school, ouderparticipatie, benoeming leerkrachten, hoogte ouderbijdrage, ARBO, en de schoolgids.
Voor een aantal zaken heeft het school­bestuur instemming nodig van de MR. Dit betekent dat de meerderheid van de MR akkoord moet gaan. Voor andere zaken moet de MR in de gele­genheid gesteld worden advies uit te brengen.

Samenstelling
Het aantal leden van een MR is afhankelijk van het aantal leer­lingen op school. De MR op onze school bestaat uit 6 gekozen leden. Drie leden worden uit en door de ouders gekozen. Dit noemen we de oudergeleding. De andere drie leden worden uit en door het schoolteam gekozen. Dit noemen we de teamgele­ding. Eens in de drie jaar worden er openbare verkiezingen gehouden. Namens de ouders zitten hierin de gekozen leden Fred Hoekstra, Erhan Çoban en Mario Gerssen. Namens het team zitten hierin Peep de Goede, Suzanne Poley en Carla Zuurhout.

Werkwijze
De MR werkt volgens een reglement, dat in overleg met het schoolbestuur, het team en de ouders is vastgesteld. Gemiddeld één keer per zes weken vergadert de MR. De voorzitters van de MR en OV hebben enkele keren per jaar overleg met de directie.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De scholen binnen ons bestuur hebben ook een GMR. In deze raad worden de zaken besproken die schooloverstijgend zijn (zoals het bestuursformatieplan, ARBO-beleid, etc.). 

De MR vergadert regelmatig en verstuurt o.a. nieuwsbrieven aan ouders/verzorgers over de uitkomsten van de vergaderingen.