De Vreedzame School

In de veranderende maatschappij, (meer informatie beschikbaar, andere sociale netwerken, globalisering), wordt het steeds belangrijker dat je je eigen mening ontwikkelt, te luisteren naar de ander en je kunt verplaatsen in de ander. Dit vraagt om een goed begeleide ontwikkeling van de sociale vaardigheden en burgerschap. Op Lucas Galecop is met het team onderzocht welke methode het beste bij deze doelen zou aansluiten. We zijn uitgekomen bij de methode Vreedzame School.

De Vreedzame School is naast het voorkomen en bestrijden van pesten erop gericht om goed te leren samenleven. De school wordt daarbij gezien als een veilige mini-samenleving waarin dit goed geoefend kan worden. De afspraken die op onze school gelden, gelden ook op de Buitenschoolse opvang van Kind & Co.

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Doelen van De Vreedzame School
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
  • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.

Dat het bij ‘democratisch burgerschap’ niet zozeer gaat om het naleven van de wetten of het gaan stemmen als er verkiezingen zijn. Het gaat vooral over de wijze waarop wij met elkaar omgaan:

• houden we rekening met elkaar in plaats van alleen met onszelf?;
• hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen individuele vrijheid enerzijds en verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid anderzijds?;
• hoe gaan we om met verschil van mening?;
• hoe komen we tot een gezamenlijk besluit?;
• hoe lossen we conflicten op?;
• voelen we ons verantwoordelijk voor de gemeenschap?;
• in hoeverre zijn we bereid om ons in te leven in elkaar, in de cultuur of de levensstijl van anderen?;
• hoe gaan we om met situaties waarin sprake is van onrechtvaardigheid?;
• stellen we ons actief op als andere kinderen gepest worden?

Implementatie
Per augustus 2016 zijn wij gestart met het 2-jarig implementatietraject onder begeleiding van de IJsselgroep.