Aanvragen schoolverzuim

Voordat u een aanvraag schoolverzuim doet verzoeken wij u om onderstaande voorwaarden te lezen.

KLIK HIER om (digitaal) een aanvraag te doen. U ontvangt een bevestiging van de aanvraag in uw mailbox. De beslissing over de aanvraag volgt via de administratie van de school.

Ook wanneer uw kind nog niet leerplichtig is (4-jarigen) verzoeken wij om de aanvraag via dit formulier te doen alsof het kind wel leerplichtig is.

 

Is uw kind ziek? Wij verzoeken u om ziekmeldingen telefonisch door te geven tussen 08.00 uur en 08.30 uur op nummer 030-6037749. Eventueel kunt u dit ook persoonlijk aan de leerkracht doorgeven.


 

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet dient maximaal 2 maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Verlof wordt verleend indien:

– wegens een specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
–  een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof buiten de officiële schoolvakanties mogelijk is.

Vakantieverlof mag:

– éénmaal per schooljaar worden verleend;
– mag niet langer duren dan 10 dagen;
– mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lis 1 van de Leerplichtwet voor 10 dagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarde:
– voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
– voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
– voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
– bij overlijden van bloed- of aanverwanten t/m 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad ten hoogste 2 dagen; – van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;
– bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, duur in overleg met de directeur;
– bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5- 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;
– voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet voor meer dan 10 dagen per schooljaar dient minimaal 1 maand tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd.

Verlof wordt verleend indien:

– de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.